Política de qualitat

INFANTA LEONOR presta serveis residencials i d’atenció diürna a les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA), servei de logopèdia, servei psicopedagògic, serveis de tallers, servei d’infermeria, fisioteràpia, cures personals, activitats d’oci i esports, i serveis generals de restauració i transport.

INFANTA LEONOR defineix aquesta Política de Qualitat de l’organització amb la finalitat de mantindre la satisfacció i confiança de les famílies de les persones amb autisme, així com la dels nostres professionals. Per a això el centre ha adquirit el compromís de liderar un pla de millora contínua mitjançant un Sistema de Gestió de Qualitat, així com el de satisfer tots els requisits legals i necessitats de les persones amb autisme.

La MISSIÓ de l’INFANTA LEONOR és oferir a les persones amb TEA de la Comunitat Valenciana i als seus familiars un suport adequat a les seues necessitats que els permeta un desenvolupament més ple i una millor qualitat de vida. Sensibilitzar a la societat respecte als Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, visibilitzant-los, formant a professionals i voluntariat i defensant un model de societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat de persones que la componen.

Les LÍNIES ESTRATÈGIQUES de l’INFANTA LEONOR són:

 • Reinvindicación dels estàndards de qualitat en la prestació dels serveis
 • Celebració de, almenys, 3 accions formatives presencials.
 • Desenvolupament del PRACTICUM UNIVERSITARI en els nostres Centres.
 • Difusió del codi ètic d’APACV.
 • Divulgació de la cartera de serveis d’APACV.
 • Assessorament i informació a les famílies de persones amb TEA.
 • Promoure el voluntariat en el Centre.
 • Participació en projectes d’investigació en col·laboració amb universitats i altres institucions.
 • Desenvolupes captació de fons: empreses privades.
 • Presentació de projectes d’inversió i activitats: infraestructures.
 • Accions transparents que generen valor: auditories internes, comptes anuals, …

La VISIÓ de l’INFANTA LEONOR és aspirar a ser una llar per a aquelles persones que resideixen en el nostre Centre, un espai de descobriment i aprenentatge per a les quals acudeixen a realitzar tallers i una font de suport i orientació per als seus familiars. Creiem en el treball compromés i ètic, en la voluntat de cadascun dels nostres professionals per donar el millor de si mateixos i en què la col·laboració estreta amb totes les persones associades i el voluntariat ens farà arribar més lluny.

Per a complir l’anterior es marquen les següents directrius respecte al Sistema de Gestió de Qualitat:

 • Transmetre la importància de millora dels processos evitant l’existència de fallades en el sistema.
 • Posar a la disposició dels professionals, una formació que els permeta fer les tasques amb major eficàcia i eficiència.
 • Conscienciar als professionals de les responsabilitats del seu lloc de treball i implicar-los en la gestió de la Qualitat.
 • Aconseguir la col·laboració de les famílies per a aconseguir un benestar major de les persones usuàries.
 • Aconseguir una major satisfacció de les persones amb autisme, professionals i familiars.

Així, és responsabilitat de la Direcció el correcte compliment d’aquestes directrius i de la seua implantació, que vincularan a tot el personal.

Alacant, a 22 de NOVEMBRE de 2.022
Scroll to Top